AKTUALNOŚCI
29 09 2015
Logistyka – silne ramię PKW KFOR
  • drukuj
kapitan Janusz Głębocki / Archiwum NEWL

Polski Kontyngent Wojskowy w Kosowie, to nie tylko sztab kontyngentu, kompania manewrowa i komórki realizujące zadania mandatowe w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie. Ważnym elementem składowym PKW jest również Narodowy Element Wsparcia Logistycznego (NEWL), przed którym każdego dnia stoją  duże wyzwania i odpowiedzialność.

 

Minęło ponad cztery miesiące od wyjazdu żołnierzy 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy na misję w składzie XXXII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie. Logistyczny trzon tej misji stanowią wysokiej klasy specjaliści pod dowództwem majora Tomasza Sobiecha, który pełni równocześnie funkcję Zastępcy Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Stan osobowy NEWL to 8 oficerów i 17 podoficerów.

 

Bezpośrednio po przyjeździe w rejon wykonywania zadań żołnierze NEWL szybko przyjęli obowiązki, wyznaczając tym samym standardy działania dla innych komponentów Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. Warunki i specyfika pracy z jaką spotkali się logistycy w Republice Kosowa były i nadal są odmienne od tych, które na co dzień wykonują w kraju. Dobre przygotowanie i szkolenie w kraju procentuje jednak w trakcie wykonywania zadań na teatrze działań w PKW KFOR.

 

Narodowy Element Wsparcia Logistycznego to zespół komórek wewnętrznych wśród których należy wymienić: Sekcję Zaopatrywania, Sekcję Finansów oraz Grupę Magazynową. Sekcja Zaopatrywania przeznaczona jest do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia materiałowo - technicznego PKW KFOR Kosowo. Szefem Sekcji  oraz Zastępcą Dowódcy NEWL jest major Robert Seges. Sekcja Finansów jest wewnętrzną komórką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy NEWL. Jest ona przeznaczona do realizacji zadań w zakresie  gospodarki finansowej całego kontyngentu oraz sprawuje nadzór nad finansową rzetelnością operacji gospodarczych. Szefem Sekcji Finansów jest komandor porucznik Andrzej Felczak.Z kolei Grupą Magazynową dowodzi podporucznik Jacek Warcaba. Grupa ta realizuje zadania polegające m.in. na wydawaniu posiadanych zapasów magazynowych oraz zaopatrywaniu kontyngentu w niezbędny sprzęt i środki materiałowe.

 

W składzie NEWL swoje obowiązki wykonuje również kapitan Szymon Łagoda – oficer ds. transportu. Jest on odpowiedzialny m.in. za prowadzenie ewidencji mienia podległej mu służby Transportu i Ruchu Wojsk, utrzymanie nakazanych stanów zapasów środków materiałowych, zabezpieczenie PKW w sprzęt i środki materiałowe funkcjonujące w podległym dziale zaopatrzenia, realizację transportów z/do kraju oraz prowadzenie ewidencji ACSA, w tym zbiorczego zestawienia mienia użyczonego i zakupionego w ramach umowy ACSA.

 

Do jego głównych zadań należy zabezpieczenie transportów kołowych, kolejowych i lotniczych poprzez granice państwowe gospodarza i inne granice państwowe oraz obsługa celna transportów. Kapitan Łagoda odpowiada za realizację przepisów wynikających zarówno z przepisów narodowych jak i umów międzynarodowych (program ACSA).

 

Osoby funkcyjne Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego współpracują z  Oddziałem Gospodarczym w zakresie prowadzenia ewidencji ilościowo – jakościowej, organizacji i zapewnienia transportu zaopatrzenia materiałowego i technicznego do oraz z PKW. Ponadto utrzymują stały kontakt z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej. W codziennej służbie, utrzymując wysoki poziom interoperacyjności prowadzą działalność bieżącą  z Dowództwem PKW, kompanią manewrową, Zespołem Monitorująco – Łącznikowym oraz żołnierzami wkładu narodowego do Dowództwa KFOR. W trakcie XXXII zmiany PKW KFOR żołnierze NEWL zabezpieczyli przybycie w rejon wykonywania zadań mandatowych dwóch konwojów logistycznych, których przeznaczeniem była baza w Novo Selo. W ramach przyjęcia i przekazania transportów NEWL jest organizatorem kilkuset kilometrowych konwojów, które przemierzają drogi Republiki Kosowa i Macedonii  przewożąc mienie będące własnością Sił Zbrojnych RP. Żołnierze NEWL za kilka dni po raz kolejny będą mieli okazję wykazać się swoim profesjonalizmem i umiejętnościami. Do polskiej bazy zmierza bowiem kolejny konwój logistyczny.

 

Dowództwo NEWL wraz ze swoimi żołnierzami to silne ramię Polskiego Kontyngentu Wojskowego bez którego służba z dala od Ojczyzny mogłaby w pewnych obszarach stać się uciążliwą. Jednak dzięki stosowaniu w codziennej służbie łacińskiej maksymy „Opes Sapienter Tractare – Zarządzać Mądrze Zasobami” nasi logistycy potrafią pomóc w każdej sytuacji nie szczędząc swojego czasu, bo przecież czas w sytuacjach kiedy coś ma być na wczoraj to dla nich nic strasznego.  

 

*****

 

Działalnością NEWL kieruje Zastępca Dowódcy - Dowódca NEWL major Tomasz Sobiech który jest przełożonym wszystkich żołnierzy NEWL.

 

Narodowy Element Wsparcia Logistycznego podlega Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Republice Kosowa. Jest elementem realizującym narodowe zadania zabezpieczenia logistycznego. Jest odpowiedzialny za organizację systemu zabezpieczenia logistycznego, usług socjalno-bytowych, ochrony środowiska i zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz koordynuje dostawy towarów i usług do wydzielonych pododdziałów PKW. Zapewnia ciągłość zabezpieczenia logistycznego i finansowego oraz utrzymuje wymagane normy zapasów środków bojowych i materiałowych. Status zabezpieczenia logistycznego odzwierciedlany jest w postaci systematycznych informacji/meldunków, przesyłanych do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

 

 

 

Tekst: porucznik Grzegorz Jasianek

Zdjęcia: kapitan Janusz Głębocki / Archiwum NEWL

 

 

‹‹ cofnij