AKTUALNOŚCI
17 11 2015
Wizyta Dowódcy Operacyjnego RSZ w PKW na Bałkanach
  • drukuj

 

Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki złożył dwudniową wizytę w polskich kontyngentach wojskowych realizujących zadania mandatowe na Bałkanach. Towarzyszył mu wiceminister zdrowia Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny oraz Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Kowalski.

 

Celem wizyty było zapoznanie się z aktualną sytuacją polityczno-militarną i ocena stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Polskich Kontyngentów Wojskowych na półwyspie Bałkańskim, a także nawiązanie współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za system reagowania kryzysowego oraz system ratowniczo-gaśniczy.

 

W trakcie spotkań w Republice Kosowa generał Tomaszycki rozmawiał z Dowódcą KFOR gen. dywizji Guglielmo Luigim Migliettą. Towarzysząca dowódcy delegacja spotkała się natomiast z Dyrektorem Generalnym ds. Straży Pożarnej i Zarządzania Kryzysowego Fadilem Kodrą.

 

Główne tematy rozmów dotyczyły bieżącej sytuacji polityczno - militarnej w Kosowie oraz perspektywy dalszego rozwoju Sił Zbrojnych tego kraju. Nawiązano również kontakt z kosowskimi służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo gaśnicze kierując do instytucji odpowiedzialnych za system zarzadzania kryzysowego ofertę wymiany doświadczeń oraz ewentualnych szkoleń i wsparcia zarówno technicznego jak i infrastrukturalnego przy udziale układu pozamilitarnego. Dowódca Operacyjny RSZ podkreślił wagę wsparcia, jakie wojsko otrzymuje z kraju podczas realizacji zadań mandatowych a przede wszystkim współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia. Zaakcentowano również zaangażowanie polskich instytucji samorządowych i ośrodków naukowych. Zwłaszcza władz województw i miast, z których pochodzą żołnierze tworzący poszczególne zmiany PKW.

 

Podczas wszystkich spotkań wielokrotnie przytaczano przykłady pomocy jaką niosą polscy żołnierze na Bałkanach w tym: "białe dni” organizowane przez wojskowych medyków jak i szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń i pomocy instytucjom międzynarodowym w dystrybucji pomocy humanitarnej. Podkreślono również wkład Państwowej Straży Pożarnej która włączyła się aktywnie w walkę  „o serca i umysły” miejscowej ludności ofiarując swoje wsparcie. 

 

Dowódca Operacyjny RSZ generał Marek Tomaszycki spotkał się także z żołnierzami z PKW KFOR. Omówił realizację zadań mandatowych, szczególnie podkreślając wagę misji w Kosowie na rzecz pokoju w regionie. Generał Tomaszycki dziękował żołnierzom za ich dotychczasową służbę w PKW i życzył wszystkim szczęśliwego powrotu do Ojczyzny.

 

Na zakończenie wizyty w PKW KFOR Dowódca XXXII zmiany podpułkownik Arkadiusz Kujawa wręczył Dowódcy Operacyjnemu RSZ generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu odznakę pamiątkową PKW KFOR

                                                                  

                                                         

 

                                                                      ***

 

      

W Republice Kosowa, pod auspicjami NATO służy ponad 250 polskich żołnierzy w składzie misji KFOR. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

 

mjr Agnieszka Kossowska
z
djęcia : st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek

 

 

 

 

‹‹ cofnij