AKTUALNOŚCI
28 12 2016
Ćwiczenia MAPEX
  • drukuj

 

W dniach 19-23 grudnia na terenie koszar ADIL BESIĆw miejscowości BIHAĆ Zespół Doradczo - Szkoleniowy EAT z Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR/MTT monitorował przebieg oraz doradzał podczas ćwiczenia MAPEX realizowanego w 2 batalionie 6. Brygady Piechoty Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny.

 

 

Tematyka ćwiczenia dotyczyła udzielania wojskowej pomocy lokalnym władzom w sytuacji występowania klęsk żywiołowych (np. śnieżyce). Te intensywne zjawiska metrologiczne bywają szczególnie niebezpieczne w górzystym rejonie. Często zdarza się, że w miesiącach zimowych, gminy a nawet całe kantony bywają odcięte od pozostałych części Federacji Bośni i Hercegowiny. Wtedy to ludzie, pozbawieni elektryczności, bez możliwości przemieszczania się po drogach, pokrytych ponad metrową warstwą śniegu, oczekują w domach na wsparcie z zewnątrz. Dlatego też, w trosce o zapewnienie właściwej pomocy ludności w takich sytuacjach, dowódca batalionu, wspomagany przez swój sztab, ćwiczył planowanie użycia swojego pododdziału w realizacji tego typu zadań, we współdziałaniu z lokalnymi władzami, policją, strażą pożarną  oraz służbą zdrowia.

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że udział wojska w operacjach reagowania kryzysowego, obejmującej świadczenie pomocy w przypadkach katastrof lub klęsk żywiołowych, to jedna z podstawowych zdolności jaką powinny posiadać Siły Zbrojne Bośni i Hercegowiny.

Proces planowania działań w batalionie przeprowadzono zgodne z procedurami obowiązującymi w NATO w rodzimym bośniackim języku. Należy zaznaczyć,że sprawną komunikację pomiędzy ćwiczącymi za zespołem doradczym zapewniał tłumacz zatrudniony przez polski kontyngent pan Goran Vlaisavliević.

 

Żołnierze wchodzący w skład Wewnętrznego Zespołu Doradczego mogli podzielić się swoimi umiejętnościami z ćwiczącymi w zakresie planowania działań na poziomie taktycznym, i co istotne, sami również poszerzyli własną wiedzę o terenach Gór Dynarskich i specyfice realizacji zadań w tym malowniczym, ale i bardzo wymagającym, z wojskowego punktu widzenia, środowisku działań.

 

Warto na zakończenie wspomnieć, iż cele MAPEXa jakie założył sobie dowódca batalionu zostały osiągnięte, a w przyszłości nie jest wykluczone, że niektóre zagadnienia w kolejnych ćwiczeniach realizowane będą w języku angielskim. Wymagać to będzie od ćwiczących dodatkowego wysiłku, ale może skutkować zwiększeniem interoperacyjności z siłami EUFOR i NATO.

 

Tekst: kpt. Adam Gombiński

Zdjęcia: st. chor. Krystian Radej

‹‹ cofnij