Praca

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko Audytora Wewnętrznego.

 

Wymagania formalne:

 1. spełnienie wymagań z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 1870);
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 2 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Do zadań audytora wewnętrznego należeć będzie m. in.:

 1. dostarczenie obiektywnej i niezależnej oceny systemów zarządzania i kontroli gospodarowania publicznymi środkami budżetowymi w jednostce oraz wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 2. ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarowania przydzielonymi publicznymi środkami finansowymi;,
 3. określenie obszarów ryzyka i ocenę kontroli zarządczej;
 4. określenie przyczyn i skutków uchybień w gospodarowaniu publicznymi środkami budżetowymi;
 5. realizacja rocznej działalności audytu zgodnie z zatwierdzonym „Rocznym planem audytu”, a w przypadku pojawienia się obszarów o wysokim stopniu ryzyka, przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza planem
  (tzw. audyt doraźny);
 6. informowanie Dowódcę jednostki w razie stwierdzenia znamion czynów kwalifikujących się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania
  w sprawach o wykroczenia;
 7. współpracowanie z audytorem wewnętrznym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz inspektorami Najwyższej Izby Kontroli i Kontroli Gospodarczej MON.

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. samodzielne stanowisko.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
   o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składania dokumentów w terminie do dnia 14.12.2017 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Oddziale Koordynacji Wykorzystania Przestrzeni Powietrznej.

 

Wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

Do zadań specjalisty  należeć będzie m. in.:

 1. opracowywanie projektów aktów prawnych, a także dokumentów normatywnych i porozumień  w zakresie wykorzystania polskiej przestrzeni powietrznej oraz zezwoleń dyplomatycznych;
 2. pozyskiwanie zgód dyplomatycznych na wyloty zagraniczne polskich wojskowych statków powietrznych oraz opracowywanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej i loty obcych wojskowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej;
 3. współdziałanie z ambasadami oraz właściwymi wojskowymi władzami obcych państw w zakresie udzielania zgód na wloty i loty obcych państwowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej RP;
 4. współdziałanie z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP  zakresie pozyskiwania zgód na lądowanie na lotniskach wojskowych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. praca w równoważnym systemie czasu pracy.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składania dokumentów w terminie do dnia 24.11.2017 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko Samodzielny Referent w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego i WF.

 

Wymagania formalne:

 1. wykształcenie średnie - 4 letnie doświadczenie zawodowe;
 2. wykształcenie wyższe - 2 letnie doświadczenie zawodowe;
 3. znajomość obowiązujących zarządzeń, przepisów, rozkazów i wytycznych dotyczących całokształtu pracy podręcznego magazynu sprzętu sportowego.

 

Do zadań samodzielnego referenta należeć będzie m. in.:

 1. współudział w przygotowaniu zajęć sportowych oraz zajęć z wychowania fizycznego;
 2. przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń magazynowych;
 3. prowadzenie ewidencji sprzętu znajdującego się w podręcznym magazynie sprzętu sportowego oraz księgowanie przychodów i rozchodów sprzętu;
 4. znajomość zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń hali sportowej oraz egzekwowanie ich przestrzegania, w szczególności zasad bezpieczeństwa, przez osoby korzystające;
 5. utrzymanie w sprawności i konserwacja urządzeń wyposażenia sportowego  hali.

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. prace w zespole.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składania dokumentów w terminie do dnia 24.11.2017 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie 

poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty  w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego i WF.

 

Wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe o profilu Wychowanie Fizyczne;
 2. znajomość obowiązujących zarządzeń, przepisów, rozkazów i wytycznych dotyczących całokształtu pracy podręcznego magazynu sprzętu sportowego.

 

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

 1. kierowanie funkcjonowaniem i działalnością obiektów sportowych;
 2. prowadzenie gospodarki majątkiem obiektów sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  1. współudział w sporządzaniu projektów planów rzeczowo-finansowych, opracowywaniu analiz rzeczowo-finansowych oraz księgowanie przychodów i rozchodów sprzętu;
  2. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych oraz zajęć z wychowania fizycznego w przypadku gdy spełnione są w tym zakresie wymagania określone w dokumentach normatywnych obowiązujących komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;
  3. znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących na poszczególnych przyrządach i przyborach oraz zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń hali sportowej, egzekwowanie ich przestrzegania przez osoby korzystające;
  4. sprawdzanie stanu technicznego sprzętu sportowego każdorazowo po zakończeniu zajęć przez grupy oraz użytkowników indywidualnych oraz prowadzenie dokumentacji wykorzystania obiektów sportowych;
  5. przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń magazynowych.

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. prace w zespole.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składania dokumentów w terminie do dnia 24.11.2017 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty  w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego i WF.

 

Wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe o profilu Wychowanie Fizyczne.

 

Do zadań specjalisty należeć będzie m. in.:

 1. kierowanie funkcjonowaniem i działalnością obiektów sportowych;
 2. współudział w sporządzaniu projektów planów rzeczowo-finansowych;
 3. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych oraz zajęć z wychowania fizycznego w przypadku gdy spełnione są w tym zakresie wymagania określone w dokumentach normatywnych obowiązujących komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;
 4. znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących na poszczególnych przyrządach i przyborach oraz zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń hali sportowej, egzekwowanie ich przestrzegania przez osoby korzystające;
 5. sprawdzanie stanu technicznego sprzętu sportowego każdorazowo po zakończeniu zajęć przez grupy oraz użytkowników indywidualnych oraz prowadzenie dokumentacji wykorzystania obiektów sportowych;
 6. przyjmowanie i wydawanie sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń magazynowych.

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. prace w zespole.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składania dokumentów w terminie do dnia 24.11.2017 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

 

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko Samodzielny Referent w Oddziale Personalno-Uzupełnieniowym.

 

Wymagania formalne:

 1. wykształcenie średnie - 4 letnie doświadczenie zawodowe;
 2. wykształcenie wyższe - 2 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Do zadań samodzielnego referenta należeć będzie m. in.:

 1. sporządzanie rozkazów personalnych wydawanych przez Dowódcę Operacyjnego RSZ oraz formularzy kadrowych w związku z planowanymi działaniami personalnymi;
 2. sporządzanie wyciągów z rozkazów personalnych Dyrektora Departamentu Właściwego ds. Kadr i Dowódcy Operacyjnego RSZ oraz ich dystrybuowanie;
 3. współpraca z komórkami kadrowymi jednostek podległych w zakresie sporządzania rozkazów personalnych
  w ramach kompetencji Dowódcy Operacyjnego RSZ;
 4. współpraca z Departamentem Kadr MON w zakresie prowadzenia ewidencji elektronicznej i klasycznej;
 5. sporządzanie zestawień i wykazów z przebiegu służby żołnierzy zawodowych Dowództwa Operacyjnego RSZ;
 6. prowadzenie ewidencji i aktualizacja danych żołnierzy zawodowych Dowództwa Operacyjnego RSZ w systemie ewidencji wojskowej „SEW on-line”.

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. prace w zespole.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składania dokumentów w terminie do dnia 15.12.2017 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

- wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.